لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي کامپيوتر-نرم افزار کارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي فناوري اطلاعات کارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي کامپيوتر- نرم افزار کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي کامپيوتر-شبکه هاي کامپيوتريکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر کارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیکامپیوترکامپيوتر - نرم افزار کامپيوتر کاردانی
دانشکده فنی و مهندسیصنایعمهندسي صنايع کارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیصنایعمهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم هاکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیصنایعمهندسي صنايع-مديريت مهندسيکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسي مکانيک کارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسي مکانيک-تبديل انرژيکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسي تکنولوژي مکانيک خودرو کارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسي تکنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي کارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمکانيک خودرو کاردانی
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکتأسيسات - تهويه مطبوع کاردانی
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکتاسيسات-تبريدکاردانی
دانشکده فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق کارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق - سـیـسـتم هـای قـدرتکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیالکترونیکمـهـنـدسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیبرقمـهـندسي تـکنولوژي بـرق قـدرت کارشناسی ناپیوسته