فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي کامپيوتر-نرم افزار -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسي تکنولوژي مکانيک خودرو -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسي تکنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکمـهـنـدسی تکنولوژی الکترونیک -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـندسي تـکنولوژي بـرق قـدرت -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی اجـرائـی عـمران -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی اجـرائی عـمران - غیر مرتبط -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع غذایی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترکامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمکانیک خودرو -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتأسیسات - تهویه مطبوع -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتاسیسات-تبرید-کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکالـکـترونیک - الـکـترونیک عمومی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیبرقالـکـتروتکنیک - بـرق صنعتی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیعمراننـقشه بـرداری - نـقشه بـرداری -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانسـاخـتمان - کـارهای عـمومی سـاخـتمان -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعصنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذایی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسي مکانيک -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق -کارشناسی پیوسته